Bergens Historiske Forening

Emneregister

Søk i listen:

Innholdsliste og register
Særpublikasjoner
Forfatterregister
Person- og slektsregister
Stedsnavnregister

 • adjunkt 384
 • administrasjonshistorie 466
 • album 601
 • almueskole 228
 • ansøkning 53
 • antemensaler 511
 • arbeid 604
 • arbeidere 573
 • aristokrati 279
 • arkeologi 614
 • arkitekt 337, 345
 • arkitektur 187
 • arkiv 223, 234-235, arkivstudier 327
 • arrest 153
 • arvefølgekrig 344
 • assessor 381
 • auditør 334
 • avholdsarbeid 506
 • avis 496
 • 452, 484, 521, 579
 • barkemølle 417
 • barn 588
 • barndomserindringer 381
 • barneasyl 556
 • barneomsorg 556
 • barokk 340
 • baron 4
 • bartskjærer 212
 • begravelse 363
 • Bergens historiske Forening, historikk
 • 192, 378
 • Bergens hist. for. Skrifter, register, steds 43, 219, 264
 • Bergens hist. for. Skrifter, register, per son- 42, 219, 264
 • Bergens hist. for. Skrifter, register 111
 • Bergens hist. for. Skrifter, innholdsliste 196, 379
 • Bergens hist. for. Skrifter, illustrasjons fortegnelse 196, 379
 • Bergens hist. for. Skrifter, forfatterregister 196, 379
 • Bergens hist. for., årsberetning - slutten
 • av hver årgang
 • Bergens hist. for., lover 13, 29, 170, 179, 218, 252, 303
 • Bergens hist. for., regnskap - slutten av
 • hver årgang
 • Bergens hist. for., medlemsfortegnelse 31, 44, 58, 67, 81, 90, 97, 102, 108, 171, 217, 253, 304, 390
 • Bergens kalvskinn 86
 • Bergensbeskrivelse 416, 424, 427
 • bergensfarer 82
 • beskrivelse, distrikts- 48
 • bibliografi 181, 551, 590
 • billede 176, 382
 • billedskjærer 248
 • biografi 584
 • biografi 49,62, 121,130,278,284,317
 • biskop 444, 562
 • bispegård 243
 • bo 73
 • bokbinder 601
 • boktrykker 140
 • bolig 148
 • borgermester 221, 309, 312, 319
 • borgerrepresentanter 162
 • borgervæpning 156
 • bosetting 548
 • brann 23, 125, 164, 174, 308
 • brev 21, 39, 63, 325-326, 338-339, 358, 360-361, 397-398, 465
 • brukssamfunn 573
 • brygge 320
 • buekorps 620
 • bydeishistorie 204, 519, 538-540, 558, 609-6 18
 • byfiagg 201
 • byfogd 373
 • bygård 257, 280
 • bygdebok 538-540
 • bygning 247
 • bygningsforhold 572
 • bygningshistorie 577
 • bygningsvern, antikvarisk 518, 520, 526
 • bygrense 394, 543
 • bygrunnlegging 534
 • byhistorie 535-540, 545, 584, 591
 • bynavn 277, 295-297
 • byplanlegging 587
 • byprivilegier 409
 • bysegi 201
 • bystyre 370
 • byvåpen 176, 201
 • byveg 544
 • bøddel 294
 • bønder 54
 • børs 134, 160, 457
 • dagbok 311, 316, 441-442
 • dampskip 533
 • Danske Kancelli 310
 • Den gode Hensigt 382
 • dikt 18 132
 • dissenter 527
 • doktordisputas 295-296
 • dokument 87, 138, 300, 330, 405, 443
 • dom 265
 • dommer 464
 • drikke 151
 • eidsvollsmenn 137, 148
 • elevprotokoll 396, 404, 411
 • eligerede menn 466
 • embetsmann 32
 • embetsslekt 350
 • embetsstyre 305
 • emigranter 549
 • emigrantlinje 405
 • empire 374
 • erindringer 130, 381, 385, 588
 • eskadre 23
 • fabrikk 573
 • familiehistorie, se slektshistorie
 • fattigforordning 565
 • fengsel 153
 • festning 92, 226, 255
 • flåteangrep 2
 • fogd 10, 68, 380
 • folkemengde 222, 514
 • folkeskole 245, 266
 • fond 438
 • foreningsliv 487
 • formannskapsloven 184
 • forretningsmenn 338
 • fortidsvern 520
 • forvaltning 531, 562
 • fotograf 601
 • fotturist 474
 • fylkesting 76
 • gard, se gård
 • gesell 3
 • gjenoppbygning 164
 • gjenreisning 125
 • glasstue 258
 • gravmæle 137
 • gravminne 143
 • gravskrift 55, 133
 • gravsted 14
 • gravstein 355
 • grensemerke 543
 • Gulatinget 513
 • gulismed 353
 • gulismedkunst 455
 • gulismedlaug 343
 • gymnas 188
 • gårdshistorie 8, 14, 16, 20, 38, 46, 64, 99, 115, 154, 157, 182, 187, 210-211, 257, 261, 270, 280
 • gårdsnavn 557
 • gårdsrett i
 • hage 142, 298
 • hagedyrking 22
 • hageskulptur 349
 • handel 234, 399, 600
 • handelsfinansiering 507
 • handelsflåte 139, 318
 • handelshus 338
 • handelskompani 172
 • handelssted 367
 • Hansaen 223, 235, 285, 299, 367, 454, 612
 • hekseprosess 306
 • helgendyrking 175
 • helligdom 91
 • hermetikkindustri 564
 • historieskriving 416
 • historikermøte 456, 459, 467, 477-478, 486, 489-490, 503, 554
 • hoffagent 129
 • hospital 26
 • hovudlen 562
 • hus 237
 • huseier 308
 • husgrunn 501
 • hvalfangst 189
 • høvedsmann 531
 • innskrift 143
 • instituttbestyrer 83
 • jektefart 484
 • jordegods 488
 • justisråd 495
 • kalyskinn, Bergens 86
 • kapell 33, 512
 • kaperkrig 485
 • kapital 488
 • kapittelrett 576
 • kaptein 326
 • kart 20, 78, 474
 • katedralskole 396, 404, 411, 488
 • kirke 14-15, 25, 27, 33, 35-36, 60-61, 93, 110, 133, 237, 270, 355, 383, 449, 527, 578, 613
 • kirkegård 133
 • kirkeregistrering 383
 • kirkeutstyr 15
 • kirurger 212
 • kisteplate 143
 • kjeller 133
 • kjøpmann 412
 • klokkestøper 75
 • kloster 36
 • koffardiflåte 2
 • kolonisasjon 172
 • kommersedirektør 164
 • kommunestyre 305
 • konge 325
 • kongsgård 7, 513, 585
 • konrektor 358, 372, 421
 • konsul 158, 325, 339
 • kopperstikk 194, 570
 • krig 283, 344, 362, 450, 485
 • krigen 1807-1814 139
 • krigen 1940-1945 597-599
 • kulturhistorie 9, 52
 • kulturminne 584
 • kunsthistorie 144
 • kunstmaler 238, 317
 • kunstner 458
 • kvinnehistorie 474, 619
 • kålgård 298
 • lagmann 513
 • landbruk 548
 • landforsvar 186
 • Landslaget for Bygde- og Byhistorie 503
 • laugstid 455
 • lege 11, 438, 495
 • lekmannsbevegelse 527
 • lensherre 10, 236
 • lesemester 316
 • levnetsiøp 62, 130
 • likpynterske 586
 • likstein 36
 • litteratur 120
 • lokalforvaltning 531
 • lokalhistorikerlag 559
 • lokalstyre 305
 • magistrat 260, 466
 • maleri 27, 37
 • malermester 144
 • manntall 105
 • mansardtak 187
 • medaljer 6
 • memorabilia 173
 • middelalder 50, 61, 227, 331, 394, 457, 536
 • Morgenavisen 496
 • munk 33
 • mur 161
 • museum 229
 • musikant 371
 • myntfunn 141
 • mølle 332, 402, 417
 • Napoleonstiden 515
 • negotiant 105
 • nekrolog 103, 128, 155, 180, 254, 291-292, 39 1-393, 408, 415, 472, 555, 582, 595-596,
 • nødsår 450
 • nøst 14
 • Olavsfest 50
 • ombudsmann 207
 • oppløp 138, 193
 • Oscar, D/S 533
 • overlærer 326, 339
 • papegøyestang 550
 • parti, politiske 516
 • pengesedler 233
 • pergamentfragmenter 511
 • personalhistorie 9, 52
 • personalia 104
 • pilgrimsmerke 150
 • plantevekst 433
 • plyndring 35, 84
 • politiaktor 256
 • politiker 364
 • politikk 483
 • portal 374
 • postill 145
 • president 260
 • presse 195
 • prest 47, 61
 • prestearkiv 21
 • prestegard 385
 • prisonbrev 63
 • privatskole 419
 • professor 229, 237, 339
 • prokurator 9
 • prospekt 528, 532, 563, 568, 571, 589
 • prost 49, 59, 383
 • pyntekone 586
 • Quodlibet 348, 354
 • regionalforvaltning 531, 562
 • reisebeskrivelse 5, 311, 354
 • renessanse 340, 374
 • renovasjon 246
 • restaurering 577
 • Rigsarkivet, Danmark 2
 • Riksantikvarens Utgravningskontor 614
 • romdekorasjon 340
 • romutsmykning 583
 • rådmann 227
 • rådstue 577
 • samlingspolitikken 496
 • schoutbynacht 359
 • selskap 348
 • Selskapet til vitenskapenes fremme 475
 • seivbiografi 119, 145
 • selvstendighetsplan 435
 • Seminarium Fredericianum 446
 • sentrumsfunksjoner 587
 • sjøfart 344, 476
 • sjøpass 310
 • sjøreise 74
 • sjøslag 118
 • sjøtønnen 287
 • skandale 69
 • skanse 569
 • skatteoppkrever 267
 • skifte 16, 72-73, 353, 602
 • skilsmissesak 576
 • skip 310, 362
 • skipsfart 234, 515
 • skipsliste 109, 274, 318
 • skipsmegler 220
 • skipsnøst 14
 • skipsreder 405
 • skipsrute 405
 • skole 77, 228, 245, 266, 419, 446, 542, 603-605
 • skomaker 14, 611-612
 • skulptur 349
 • skytningsstue 258
 • slag 2, 6, 71, 118, 583
 • slektsbok 17
 • slektshistorie 52, 99, 115, 132, 183, 249, 27 1-273, 288, 307, 309, 332, 334, 350, 353, 366-367, 381, 386, 395, 451, 484
 • slott 247
 • slottsherre 562
 • sorenskriver 94, 403, 464
 • sorenskriveri 131
 • sosialpolitikk 483
 • språkhistorie 277
 • stadsfysikus 495
 • stadskonduktør 244
 • stadsmusikant 371
 • Statsarkivet i Bergen 452, 579
 • statsminister 77
 • stavkirke 60
 • stedshistorie 98
 • stedsnavn 277, 295-297, 320, 323-324, 434, 502, 550, 557
 • stiftamtmann 315, 326, 339, 354, 397-398, 403
 • stiftelse 129, 617
 • stiftsbefalingsmann 466
 • stiftsprost 59
 • stortingsvalg 473
 • straffeanstalt 124
 • strilekrigen 193
 • strøkshistorie 558
 • student 360-361
 • Studenter-societetet 9
 • superintendent 562
 • supplikk 54
 • søknad 53
 • takform 445
 • takmark 323
 • taksering 308
 • teater 242
 • tegning 71
 • testamente 82, 438
 • tiende 444
 • tolikasserer 229, 339
 • topografi 331, 610
 • totalavholdsarbeid 506
 • tradisjon 50
 • trykk 563
 • trykkefrihetsskrift 418
 • turist 474
 • tørrfiskeksport 410
 • ungdom 588
 • ungdomsskole 542
 • utenlandsreise 44 1-442
 • utstilling 457-458
 • valganalyse 473
 • varehandel 600
 • vasallkorps 620
 • veg 544
 • vernearbeid 616-617
 • vinfirma 149
 • vinnavn 163
 • vintersitter 444
 • vitaliebrødrene 84
 • væreier 484
 • Vågsbunnens venner, Stiftelsen 617
 • våpenskjold 453
 • æresport 365
 • økonomisk historie 34, 51, 239, 259, 432